Agenda

z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws

Digitaal spreekuur; elke 2e dinsdag
Samenleesgroep bibliotheek

Culturele activiteiten

Klik op de voorstelling voor meer info!
5 okt. Frisicana V
05-10 21:00 - 01:00

Reserveren

KLIK HIER om een ruimte te reserveren

Voor reserveren van kaarten voor voostellingen
stuur een mailtje naar cultuur@mfa-holwerd.nl
of haal de kaarten in de sportkantine van de MFA

Algemene voorwaarden fitnessruimte MFA "de Ynset"

 

ARTIKEL 1: AANMELDING EN TOEGANGSPAS FITNESSRUIMTE Stichting MFA “de Ynset”

a. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier op onze website (www.mfa-holwert.nl/node/252) volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- en is bij inschrijving verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt automatisch geincasseerd samen de eerste maandbetaling van het fitness abonnement.
b. Na inschrijving ontvangt het lid een toegangspas tot de fitnessruimte van Stichting MFA “de Ynset”. Stichting MFA "de Ynset" hanteert een minimumleeftijd van 16 jaar.
c. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van deze toegangspas. Gebruik van de toegangspas is persoonsgebonden. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de toegangspas blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 20,00 worden verkregen.
 

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

a. Een lidmaatschap bij de fitnessruimte van Stichting MFA "de Ynset" kan elk moment ingaan en is voor de duur van 1 maand (maandcontract) met de stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. Tot het moment dat er op de juiste manier wordt opgezegd (zie artikel 4).
b. Het maandabonnement is bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso (op de eerste dag van de maand).
c. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso de eerstvolgende maand nogmaals aangeboden [zonder kosten]. Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
d. De toegangspas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan de toegang tot de fitnessruimte worden geweigerd. Stichting MFA "de Ynset" is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar is per datum van beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
e. Stichting MFA "de Ynset" behoudt zich het recht voor, de tarieven jaarlijks te indexeren/wijzigen en door te voeren bij leden wiens abonnement op grond van art. 2a van de algemene voorwaarden is verlengd. Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt op de website.ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. Het is voor leden niet toegestaan om middels hun persoonlijke ledenpas derden toegang te verschaffen tot de fitnessruimte, tenzij er vooraf toestemming is verleend door het bestuur van Stichting MFA "de Ynset".
b. MFA "de Ynset" behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
c. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het abonnement biedt, vind er geen restitutie plaats van de contributie noch ontslag van betalingsverplichting. Dit geldt ook voor verhuizingen, ziektes, blessures en andere lichamelijke en/of psychische ongemakken.
d. Op officieel erkende feestdagen en/of tijdens bijzondere omstandigheden is MFA "de Ynset" gerechtigd gesloten te zijn.ARTIKEL 4: BEËINDIGEN ABONNEMENT

a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap uitsluitend opzeggen door het uitschrijfformulier in te vullen op de website van Stichting MFA “de Ynset” (www.mfa-holwert.nl/node/252).
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt 1 maand met inachtneming van artikel 2a. Opzeggen van het abonnement is met ingang van de eerste van de volgende maand.
c. Stichting MFA "de Ynset" behoudt zich het recht voor, om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van de betreffende lidmaatschapsmaand is per datum beëindiging, direct verschuldigd en opeisbaar.ARTIKEL 5: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het gebruik maken van de apparatuur en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Stichting MFA "de Ynset" is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Het bestuur en medewerkers van Stichting MFA "de Ynset" en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Stichting MFA "de Ynset" indien deze schade door nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
d. Stichting MFA "de Ynset" is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie.
e. Gevolgen van storingen in of aan het toegangssysteem en/of fitness apparatuur is nimmer aanleiding tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
f. Alle kosten als gevolg van het overtreden van de huisregels, of het bewust gebruik van een fitness toestel waarvoor deze niet is bedoeld, zijn door Stichting MFA "de Ynset" direct opeisbaar bij het betreffende lid.


ARTIKEL 6: HUISREGELS FITNESS

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Stichting MFA "de Ynset" en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van Stichting MFA "de Ynset" staan op de website van Stichting MFA “de Ynset” en zijn als bijlage opgenomen in de algemene voorwaarden.


ARTIKEL 7: ALGEMENE VOORWAARDEN, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door en met Stichting MFA "de Ynset" aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Stichting MFA "de Ynset" zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar MFA "de Ynset" is gevestigd.
c. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van MFA "de Ynset" te kennen en te accepteren.
d. Stichting MFA "de Ynset" is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen, gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2a van deze algemene voorwaarden is verlengd.

 
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Website door

Ontwerp en realisatie door
Dries Dijkstra

Disclaimer

Contact
MFA “de Ynset”
De Morgenzon 7
9151 KM Holwert
Tel. 0519 - 56 2424